Frank Trefny                                                                                         Biography