JOHN RUFO                                                                                       Biography